مرور برچسب

حمل و نقل

صنعت، قربانی نوسانات ارز

نتایج تحلیل پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که محصولات بخش صنعت و بعد از آن حمل و نقل بیشترین تاثیرپذیری و زیربخش‌های دیگر خدمات (به جز حمل ونقل)…