مرور برچسب

حساب سرپرستان خانوار

یارانه را امشب برداشت کنید

یارانه 45500 تومانی شهریورماه بناست ساعت 24 امروز به حساب سرپرستان خانوار واریز شود همچنین دولت از این ماه به متولدین جدید هم یارانه پرداخت خواهد کرد.