مرور برچسب

تولد شاپرک

چگونگی تولد «شاپرک »

شبکه الکترونیک پرداخت کارتی یا همان شاپرک مراحل اجرایی خود را سپری می کند و به نظر می رسد بخش فنی کار تا حد زیادی پیشرفته و بیشتر حوزه آماده سازی و…