مرور برچسب

توسعه اقتصادی

اسرار رنسانس اقتصادی چین

آزادسازی و کاهش سیطره دولت موجب جهشی بزرگ در اقتصاد چین شده‌است/سیاست‌گذاران چینی در تغییر رویکرد خود با به‌روزرسانی برخی از قوانین و اصلاح نظام…

مشکلات تامین مالی

رفاه اقتصادی افراد جامعه به تولید و درآمد بستگی دارد؛ زیرا با افزایش درآمد خانوارها دسترسی بیشتری به مصرف، تفریح و بهداشت خواهند داشت. افزایش تولید…