مرور برچسب

توافق

اینک آینده

توافق حاصل شد و شهد این دستاورد مردم را بسیار خوشحال کرد و آثار معنوی و مادی این رویداد به مرور بر چهره و سفره مردم خواهد نشست.