مرور برچسب

تروریست

بلوكه سريالي پول‌هاي ايران

اصلاح قوانين بانكي مبتني بر قوانين پول‌شويي و مبارزه با تروريسم، چندي است به‌جد از سوي نظام بانكي چين پيگيري مي‌شود. به همين دليل، انجمن کارفرمایی…