مرور برچسب

تراکنش های شاپرک

شاپرک زدایی از نظام پرداخت

یکی از مدیران عامل شرکت های پرداخت می گفت:« وقتی بانک مرکزی قادر است بانک های بزرگ با 3500 شعبه را نظارت کند نظارت بر شرکت های پرداخت طبعاً کار ساده…