مرور برچسب

تخصیص ارز

مرغ تخم طلا دیگر افسانه نیست

افزایش قیمت تخم مرغ طی چندماه اخیر موجب التهاب در بازار این محصول مهم در سبد خانوار شده است به گونه ای که برای خریداران افسانه مرغ تخم صلا را تداعی می…