مرور برچسب

تجمیع

چین و مشکل شهرهای خالی

شتاب و بی برنامگی دربخشی از حوزه های اقتصادی باعث گسترش بی رویه شهرها درچین شده و اکنون مسوولان این کشور با چالشی به نام شهرهای خالی رو به رو شده اند.