مرور برچسب

بیمه مرکزی

سود صندوق آب رفت

هر چند که صندوق تامین خسارت بدنی ماهیت صندوق داشته و در فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی است و اداره آن با بیمه مرکزی است؛ اما صورت های مالی خود…