مرور برچسب

بیمه زندگی

توقیف بیمه عمر درست نیست

با وجود ادله و شواهد کافی، ولی درخواست‌هایی از سوی مراجع دادگاهی برای توقیف بیمه عمر نیز دیده می‌شود که نشان می‌دهد، باید در قوانین با صراحت بیشتری…