مرور برچسب

بهمنی

ادامه این آش را که می پزد

ادامه این آش که مدیران قبلی بانک مرکزی بار گذاشته اند را چه کسی و چگونه و در چه مدتی می پزد؟ نکته اساسی اما ان است که بانکها و موسسات و مردم در این…