مرور برچسب

بنگاههای کوچک و متوسط

فلسفه صنعت پرداخت

فلسفه صنعت پرداخت ایجاد جریان نقدینگی به صورت مناسب برای کسب و کارهای خرد و متوسط است. از طرفی وضعیت بانک ها نیز باید به گونه ای باشد تا بتواند صنایع…