مرور برچسب

برد

دزدی در اردوی چلسی!

مجله مهر: دیگو کاستا پس از آنکه دروگبا نتوانست یک ماشین کوچک کنار زمین تمرین چلسی را براند آن را با کمال خونسردی به سرقت برد .