مرور برچسب

برجام

رویاپردازی بورس برای برجام

برخی از کاربران به ‌عملکرد دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذشته با بورس و بازی با اعتماد مردم اشاره می‌کردند‌ و این موضوع را در بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی مردم به بورس…