مرور برچسب

برات الکترونیکی

ظهور قرارداد و برات الکترونیکی در شبکه بانکی برای اولین بار / واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با استفاده…

معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد در همایش تحول دیجیتال صنعت بانک و بیمه گفت: برای اولین بار قراردادهای الکترونیکی و ابزارهای برات و سفته الکترونیکی که…