مرور برچسب

بخش خصوصی

در اقتصادهای توسعه‌یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند/ پایین بودن نرخ رشد اقتصادی نتیجه دخالت دولت

در اقتصادهای توسعه‌ یافته دولت‌ها بنگاه‌دار نیستند درصورتیکه در کشورهای در حال توسعه سهم دولت‌ها در تولید درآمد ملی بیشتر است که موجب ناکارایی، رانت و…