مرور برچسب

بحران اقتصادی

بدهکارترین مردم دنیا

از لحاظ تاریخی رابطه مستقیمی میان افزایش بدهی خانوار با بحران‌های اقتصادی وجود دارد. افزایش بدهی خانوار دلیل بحران اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا در…