مرور برچسب

بانکداری شرکتی

افتتاح دومین شعبه تخصصی « بانکداری شرکتی » بانک ملی ایران/ افزایش ایده های فناورانه بانک ملی در یک…

دومین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی بانک ملی ایران با رویکرد ارائه خدمات مالی افتتاح شد. همچنین بانک ملی در یک سال اخیر طراحی و اجرای ایده های فناورانه و…