مرور برچسب

بازار مالی

خلاء مقررات درباره مؤسسات اعتباري غيربانکي کاملاً مشهود است/مبهم بودن اختيارات بانک مرکزي براي نظارت…

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت:خلاء مقررات در زمينه مديريت و کنترل ريسک، شفافيت و افشاي اطلاعات، کنترل نقدينگي و همچنين ذخاير مؤسسات اعتباري غيربانکي…