مرور برچسب

بازار زمین

نرخ‌های جدید در بازار مسکن

نوسانات قیمت زمین مسکونی و همچنین آپارتمان در نقاط شهری کشور در سال گذشته شیب‌دار نبوده طوری که نبض‌ قیمت‌ کشوری مسکن در سال91 حداقل 3برابر کندتر از…