مرور برچسب

بازارمسکن درمنطقه 22

نبض بازار مسکن در منطقه ۲۲

شهر تهران منطقه‌ای دارد که در آن تراکم جمعیتی، ملکی و آلودگی در مقایسه با کل شهر، در سطح مطلوب قرار دارد. در این منطقه، میانگین سنی آپارتمان‌های…