مرور برچسب

بارزه با مفاسد کلان اقتصادی

بررسی فعالیت اقتصادی مقامات

صدها سال قبل از اینکه تفکیک حوزه‌ کسب‌و‌کار از حوزه سیاست به‌عنوان بستر اصلی خیز اقتصادی مورد پذیرش جهان مدرن قرار بگیرد، ابن‌خلدون متفکر برجسته جهان…