مرور برچسب

انصراف

«فرهاد رهبر» استعفا کرد

فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران به دلیل آنچه که تحت عنوان بروکراسی های بی مورد و برخورد غیرعلمی و کارشکنانه از آن نام برده است، از سرپرستی طرح ملی…