مرور برچسب

امنیت اطلاعات

ریزش مشتریان USSD

بانک مرکزی با سر و سامان دادن به کدهای دستوری USSD، سامانه پیوند را راه اندازی و این نوع خدمات را زیر چتر نظارتی خود قرار داد اما در عین افزایش ضرایب…