مرور برچسب

اطلاعات هویتی

استفاده از پول الکترونیک در خدمت بهداشت/اداغام سرویس‌های خدمات بهداشت و درمان را با سرویس‌های…

در بسیاری از موارد، پایانه‌های فروش ترکیبی از سرویس‌های خدمات بهداشت و درمان را با سرویس‌های پرداخت کارتی ارایه می‌دهند./در اغلب موارد پزشکان نیاز…