مرور برچسب

اصول روابط عمومی در بانکها

روابط عمومی در بانک ها

روابط عمومی ها در اکثر سازمان ها و نهادها ، با دشواری های فراوانی در اجرای وظایف خود رو به رو هستند؛ از بودجه های محدود و نگاه بعضا غیر تخصصی مسئولان…