مرور برچسب

استان همدان

قطع درختان صدساله در همدان

-رییس اداره منابع طبیعی اسدآباد همدان با اشاره به قطع بیش از 50 اصله درخت کهن سال در منطقه دربند، از این عمل غیرانسانی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق در…

مخدر جدیدی به نام گل

مدیر‌کل پزشکی قانونی همدان همچنین از شیوع ماده مخدر جدیدی به نام گل در بین جوانان خبر و به خانواده‌ها هشدار داد: جوانان این ماده را به هنگام تفریحات…