مرور برچسب

ابر

ابر دانه‌ درشت‌ های بانکی

مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی با تأیید ابربدهکاربودن بانک‌ها می‌گوید: در حال‌ حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بسیار زیاد است…