مرور برچسب

آموزش مجازی

طرح استان مجازی کلید خورد

کرمانشاه اولین استان کشور است که پروژه استان مجازی در آن اجرا می شود و قرار است بعد از این استان، طرح مذکور در استانهای مازندران و اردبیل هم اجرایی…