بانک انرژی می آید

مدیرعامل توانیر از مذاکرات وزارت نیرو با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای تاسیس بانک انرژی خبرداد.

سبد سوخت تصویب شد

مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشوراز تصویب نهایی سبد سوخت وسایل نقلیه سبک در کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور خبر داد.