ترامادول، مخدر مدرن

هر شب 5 تا 10 نفر به علت سوء مصرف قرص ترامادول در بیمارستان لقمان حکیم بستری می شوند که اغلب مسمومین، افرادی هستند که ترامادول را برای مصارف غیر…