صادرات زعفران متوقف شد

نائب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمتها باید تعدیل شود تا زمینه صادرات زعفران مهیا شود، گفت: در حال حاضر میزان صادرات زعفران از کشور صفر است.