گامی دیگر در تکامل استقلال صنعت پرداخت

آزاده محسني

با یکپارچه شدن درگاه های پرداخت اینترنتی دومین گام اساسی در راستای استقلال صنعت پرداخت برداشته شد واکنون می توان ادعا کرد به صورت نسبی این صنعت جایگاه خود را به عنوان یک کسب و کار مستقل به دست آورده است. اگر چه ریشه های دیروز همچنان اثرات بازدارنده بر توسعه واقعی صنعت پرداخت دارد اما مهم آن است که گامهای به گونه ای برداشته شده که امکان بازگشت به شرایط گذشته وجود ندارد.

طبعا دو گام اساسی دیگر برای تکامل استقلال پرداخت الکترونیک در کشور وجود دارد 1- مبحث کارمزد است و 2- یکپارچگی پرداخت های موبایلی است. طبعا با وجود چهار گام یکپارچه شدن پایانه های فروشگاهی، درگاه های اینترنتی و بعدا کانال موبایل و در نهایت اجرایی شدن کارمزد صنعت پرداخت می تواند به عنوان یک کسب و کار پایدار و مستقل در کشور زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف مالی ،اطلاعات و انسانی و اشتغال شود.
نکته ای که اکنون شرکت های PSPبیش از گذشته لازم است که بدان توجه کنند حرکت به سمت نوآوری و ایجاد مزیت نسبی است.


نگاهی به آمار نشان می دهد که در آینده صنعت پرداخت به  کدام سو می رود.در ماه های اخیر  به طور متوسط هر کارتخوان 90 تا 110تراکنش انجام داده است. همچنین از 12 شرکت PSP تنها دو شرکت در آبان ماه متوسط تراکنش روی پایانه های فروش شان بالاتر از میانگین قرار داشت و 10 شرکت دیگر پایین تر از حد میانگین قرار داشتند. این بدان معناست که با عملیاتی شدن کارمزد به مرور شرکت هایي در کورس رقابت باقی می مانند که بتوانند در بستر تراکنش های بالاتر و کارمزد پایین تر میزان سودی را شناسایی کنند که توجیه اقتصادی برای فعالیتشان داشته باشد. با توجه به حدود یک میلیون و  500 هزار مراکز فروش متوسط دو پایانه برای هر فروشگاه غیر اقتصادی خواهد بود. بر این اساس به نظر می رسد آینده صنعت پرداخت در حوزه  پایانه های فروشگاهی در احتیار چند شرکت PSP برتر بیشتر نباشد. در حوزه تراکنش های موبایلی و اینترنتی هم با همین داستان جاری است.یعنی چند شرکت بخش اعظم تراکنش ها را به خود اختصاص داده اند و پیشرو هستند.


نکته مهم در این راستا قانون 80 -20 است اگر  80 درصد تراکنش ها در 20 درصد فروشگاه ها صورت گیرد این 20 درصد فروشگاه ها اغلب در تسخیر 20 درصد شرکت های PSP است. در حوزه موبایل و اینترنت هم چنین قانونی معتبر است.


در نتیجه شرایط ایجاب  می کند که شراکتهای PSPاز هم اکنون بجای اینکه در رقابت های خود بیشتر به گرته برداری از رفتار یکدیگر مبادرت کنند هر یک با تهیه نقش راه آینده خود و ایجاد یک مزیت نسبی زیست  خود را تضمین کنند.


طبیعی است که اقیانوس آبی صنعت پرداخت آنقدر بزرگ هست که شرکت های PSP بتوانند بدون نیاز به تقلید از رفتار یکدیگر برای خود یک مزیت کسب و کاری بسازند. اگر ماهیت تراکنش را از نقطه صفر تا صد بررسی کنیم می بینیم که در سایه فرایند تراکنش  گونه های مختلف فعالیت که  قابلیت کسب و کار شدن را دارند نهفته است. حوزه پایانه های فروشگاهی، حوزه پرداخت اینترنت و موبایلی هر یک نشان دهنده سپهری برای مزیت سازی هستند نکته اساسی  آن است که شرکت الف نخواهد شرکت ب شود شرکت الف بخواهد که خودش باشد.

خبر پیشنهادی
بالا رفتن از نردبان رسمی تا رسیدن به بام غیر رسمی

داستان رسمی سازی ناکام یک رمزارز / پیمان ققنوس می شکند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید