رشد 5/09 درصدی تعداد و 33/78 درصدی ارزش تراکنش‌های شاپرکی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
در تیرماه99 صورت گرفت؛

رشد 5/09 درصدی تعداد و 33/78 درصدی ارزش تراکنش‌های شاپرکی

جدیدترین آمار شاپرک در تیرماه99 نشان می‌دهد بالغ بر 2،871 میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به ماه قبل رشد 5/09 درصدی در تعداد و 33/78 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در تیر ماه 1399 بالغ بر 2,871 میلیون تراکنش با ارزش 5,199 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت
کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد 5/09 درصدی در تعداد و 33/78 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس جدول بالا تراکنش‌های تیرماه به نسبت ماه مشابه سال98 از نظر تعدادی 22/61درصد و از نظر ریالی 96/49درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنشهای شاپرکی

بر اساس این گزارش، ارزش اسمی تراکنش‌های تیر 1399 نسبت به ماه گذشته با رشد 33/78درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در تیر 1399 رشد 25/74 درصدی را تجربه نموده است.

ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم میباشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل میدهد.

این گزارش بیانگر رشد 96/49 درصدی در ارزش اسمی تراکنش‌ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد.

همچنین ملاحظه می‌شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است 54/93 درصد می‌باشد.


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی