اثر کرونا بر صدور کارت‌های بانکی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
درخردادماه99 ثبت شد

اثر کرونا بر صدور کارت‌های بانکی

5 بانک برتر در کارت‌های صادره

بانک‌های ملی، ملت، صادرات، کشاورزی و رفاه کارگران در خردادماه بیشترین صدور کارت را داشته‌اند و تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در خردادماه99 نسبت به اردیبهشت ماه رشدی 0/9 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکدری الکترونیک، تازه‌­ترین اطلاعات شاپرک نشان می دهد در خرداد ماه امسال تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌­دار در سوییچ شاپرک مجموعا 110 میلیون بوده است که بیشترین تعداد آن با 105 میلیون عدد و سهم تعدادی 96درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن حدود 111 عدد و سهم 0/1 درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است. همچنان که جدول زیر نشان می‌دهد؛ تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌­دار در خرداد ماه امسال نسبت ماه گذشته نرخ رشد مثبت معادل 0/9 درصد داشته است.

سهم بانک‌های صادرکننده از کل کارت‌های بانكی تراکنش دار تا خرداد‌ماه امسال

در گزارش شاپرک ملاحظه می شود که بانک‌های " ملی "، با سهم 22/41 درصدی،   "صادرات " با سهم 11/31 درصدی و "ملت" با سهم 11/40 درصدی دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده اند.

آمار بانک مرکزی در رابطه با کل کارت‌های صادرشده شبکه بانکی چه می­‌گوید؟

نگاهی به آخرین گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی در اردیبهشت ماه نشان می دهد تعداد کارت صادرشده در شبکه بانکی در دوره منتهی به اردیبشت ماه 99 نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته کاهشی 5درصدی و نسبت به پایان سال 98 افزایشی تقریبا 2 درصدی داشته است؛ به گونه‌ای که تعداد کارت صادرشده تا اردیبهشت ماه 98 تعداد 343 میلیون و 830 هزار عدد و در پایان سال 335 میلیون و 739 هزار عدد بوده است. از طرفی این آمار افزایشی بیش از 2 درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد؛ در این گزارش تعداد کارت صادر شده تا فروردین ماه تقریبا 335 میلیون گزارش شده است.

سهم بانک های صادرکننده از کل کارت‌های بانکی تا اردیبهشت ماه امسال

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیشترین تعداد صدور کارت به ترتیب از بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و سپه انجام شده است؛ چنانکه تا اردیبهشت ماه تعداد صدور کارت از این بانک ها 72 میلیون و 118 هزار، 44 میلیون و 692 هزار، 29 میلیون و 642 هزار و 27 میلیون و 863 هزار بوده است.

این در حالی است که موسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت صدور کارت نداشته اند و بانک‌های خاورمیانه، توسعه صادرت، شهر و صنعت و معدن نیز تا اسفندماه امسال کمترین صدور کارت را داشته اند؛ به گونه ای که از 342 میلیون و 67 هزار عدد کارت صادر شده حدود 61 هزار متعلق به بانک خاورمیانه، 91هزار بانک توسعه صادرات، 531 هزار بانک شهر و 178 هزار بانک صنعت و معدن بوده است.


خبر پیشنهادی
در اردیبهشت ماه99 رقم خورد؛

رشد 12 درصدی در تعداد تراکنش‌های بانکی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی