سهم 91/15 درصدی تراکنش های موفق در اردیبهشت 99 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بولتن شاپرک شماره 59 منتشر شد؛

سهم 91/15 درصدی تراکنش های موفق در اردیبهشت 99

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حکایت از سهم 91/15 درصدی تراکنش های موفق و 8/85 درصدی خطاهای رخداده در اردیبهشت 99 دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، گزارش اقتصادی شاپرک شماره 59 اردیبهشت 99 منتشر شد.

در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی, خطاها در پنج گروه "خطای صادرکنندگی"، "خطای پذیرندگی"، "خطای شاپرکی"، "خطای کاربری" و "خطای
کسب و کار" طبقه بندی می شوند.

این گزارش حکایت از سهم 91/15 درصدی تراکنشهای موفق و 8/85 درصدی خطاهای رخداده در اردیبهشت 99 دارد.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP از بازار تراکنشهای حوزه پرداخت الكترونیک کارت

بر اساس این گزارش، شرکت "به پرداخت ملت" با سهم 22/26 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 26/49 درصدی از مبلغ آنها همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است.

اختلاف سهم مبلغی بیش از 8 درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت "به پرداخت ملت" را در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت به روشنی نشان میدهد.این در حالیست که شاخص فوق در مولفه تعدادی رقمی در حدود سه درصد است.

 


مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش فروردین ماه سال 98، حکایت از آن دارد که نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی چندان قابل توجه نبوده و تغییری در ترتیب شرکت ها بر حسب بیشترین میزان رخ نداده است. در مولفه سهم مبلغی شاهد جابه جایی بین شرکت های "آسان پرداخت پرشین" و "پرداخت
الکترونیک سداد" بوده ایم.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

در اردیبهشت ماه شرکت "به پرداخت ملت" همچنان با پوشش 22/83 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین شرکت "آسان پرداخت پرشین" با کسب 27/34 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود.

همین شرکت با پوشش 30/04 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارندهی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت "آسان پرداخت پرشین" تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته، رقم منفی 0/81 درصد گزارش شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی با منفی 2/46 درصد به "تجارت الکترونیک پارسیان" تعلق دارد. شرکت "پرداخت الکترونیک
سامان" نیز در ابزار پذیرش موبایلی با 1/70 درصد افزایش، بیشترین تفاضل را در تعداد تراکنشهای این ابزار نشان میدهد.

در این ماه همچنان شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش 22/25 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. این شرکت با رقمی معادل با 42/38 درصد بیشترین سهم بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را نیز کسب نموده است. در ابزار پذیرش موبایلی شرکت "آسان پرداخت پرشین" با
پوشش 34/08 درصدی بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین در شرکت "آسان پرداخت پرشین" با منفی 1/53 درصد افزایش گزارش شده است. شرکت "به پرداخت ملت" در ابزارهای پذیرش اینترنتی با 1/85 درصد افزایش و شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در ابزار پذیرش موبایلی با 2/89 درصد افزایش بیشترین تفاضل سهم را نشان میدهد.


خبر پیشنهادی
در اردیبهشت ماه99 رقم خورد؛

رشد 12 درصدی در تعداد تراکنش‌های بانکی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی