به‌پرداخت ملت رکورددار بهترین عملکرد در سه سال گذشته - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
در بین شرکت های پرداخت ثبت شد

به‌پرداخت ملت رکورددار بهترین عملکرد در سه سال گذشته

با وجود بحران‌های سخت و استخوان‌شکن مالی، شرکت به‌پرداخت ملت توانست طی سه سال گذشته بهترین عملکرد را نشان و روند سهم خود از صنعت پرداخت را افزایش دهد. این شرکت توانست با تمرکز بر تراکنش‌های موبایلی، بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها را به دست آورد و تنها در طی سه ماه از انتهای جدول به سومین شرکت بزرگ پرداخت موبایلی تبدیل شود. عزم شرکت در افزایش سهم خود از صنعت پرداخت در حالی است که این شرکت برای توسعه کیف پول الکترونیک و کاهش استفاده از پول نقد در سال 99 گام‌هایی اساسی بردارد و به نظر می‌رسد افزایش تمرکز شرکت بر پایانه‌های اینترنتی و موبایلی نیز در همین راستاست.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، شرکت به‌پرداخت ملت از ابتدای راه‌اندازی شبکه پرداخت کشور تاکنون در زمرة پرچمداران پرداخت الکترونیک کشور قرار دارد. این شرکت در طول عمر صنعت پرداخت کشور همواره سهم قابل توجهی از تراکنش‌ها و ابزارها را در اختیار و تمرکز و تأکید بالایی بر خطای پذیرندگی و شاخص اثربخشی پایا نه‌ها دارد. آمارهای عملکردی شرکت شبکه شاپرک حاکی از آن است که این شرکت در سال 98 عملکرد بسیار مثبتی داشت و توانست با تمرکز بالا بر ابزارهای اینترنتی و موبایلی، سهم خود را به طور قابل توجهی در این حوزه افزایش دهد و در کنار آن، سهم قابل توجهی را که در بخش پایا نه‌های فروشگاهی داشت به طور پایدار حفظ کند. این شرکت تنها در مدت سه ماه یک‌پنجم سهم کل تراکنش‌های موبایلی را در کشور در اختیار گرفت که رکورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

این شرکت در بخش کیفیت خدمات، تأکید بسیار داشت و در کنار گستردگی خدمات، توانست در بین شرکت‌ها بالاترین شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی را با رکورد جدید 773/1 در بهمن ماه (752/1 در دی ماه) به دست آورد. سایر شرکت‌ها با اختلاف قابل توجه از این شرکت از نظر شاخص اثربخشی فعالیت می‌کنند. در زمینه خطای پذیرندگی نیز این شرکت توانست طی 11 ماه گذشته کمترین خطای پذیرندگی را ثبت کند و در مقایسه با شرکت‌ها نیز به‌پرداخت ملت در زمرة سه شرکت با کمترین خطای پذیرندگی قرار دارد.

سهم شرکت از تعداد تراکنش‌ها

بر اساس گزارش شبکه شاپرک از ابتدای سال 1398 تا کنون شرکت به‌پرداخت ملت با کاهش بسیار جزئی توانست نزدیک به یک‌چهارم سهم کل تراکنش‌های پایا نه‌های فروشگاهی را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته به واسطة افزایش قدرت رقابت شرکت‌های دیگر در عرصه پرداخت، سهم شرکت، کاهش محسوسی را تجربه کرد؛ اما طی 11 ماه گذشته تنها کاهش 3/0 درصدی را تجربه کرد.

از سوی دیگر، سهم تعداد تراکنش‌های اینترنتی شرکت به سرعت در سال 98 افزایش یافت و با افزایش قابل توجه پنج درصدی در حال عبور از مرز 15 درصدی است. در بخش تراکنش‌های اینترنتی نیز شرکت به‌پرداخت ملت از مرداد ماه سال جاری به طور جدی در این حوزه فعالیت کرد و توانست تنها در مدت سه ماه بیش از یک‌پنجم کل تراکنش‌های موبایلی کشور را در اختیار بگیرد که رکورد بسیار بزرگی است. در حال حاضر نیز توانسته است سهم 20 درصدی را به مدت چهار ماه به صورت پایدار حفظ کند.

سهم شرکت از مبلغ تراکنش‌ها

شرکت به‌پرداخت ملت در زمینه سهم مبلغ تراکنش‌ها نیز الگوی رشد قابل توجهی را ثبت کرد. طی 11 ماه گذشته این شرکت توانست سهم تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی خود را نزدیک به 24 درصد حفظ کند؛ اما طی 10 ماه گذشته توانست سهم تراکنش‌های اینترنتی را از 31 درصد در اردیبهشت ماه به بیش از 35 درصد در بهمن ماه افزایش دهد که افزایش چشمگیر چهار درصدی را ثبت کرد.

در زمینه پایا نه‌های موبایلی، این شرکت تنها طی 2 ماه توانست سهم مبلغ تراکنش‌ها را از حدود 1 درصد در تیرماه به 15 درصد در شهریورماه افزایش دهد. طی شهریور تا بهمن ماه نیز سهم شرکت از مبلغ تراکنش‌های موبایلی ثابت بود و در بهمن ماه کمی افزایش نسبت به دی ماه ثبت شد.

سهم شرکت از تعداد پایا نه‌ها

سهم شرکت از تعداد پایا نه‌های تراکنش‌دار در 11 ماه گذشته در بخش کارتخوان فروشگاهی تقریباً ثابت بود؛ اما در دی ماه با کاهش جزئی مواجه شد. با این حال، این شرکت در سال 98 در زمینة کارتخوان فروشگاهی جدی‌تر و رقابتی‌تر عمل کرد و از سهم خود در مقابل رشد 11 شرکت دیگر به خوبی حفاظت کرد. در بخش پایا نه‌های اینترنتی نیز این شرکت توانست سهم خود را افزایش دهد و سهم پایا نه‌ها را به رقم 2 درصد نزدیک‌تر کند؛ اما در اختیار داشتن نزدیک به 15 درصد از تراکنش‌های اینترنتی تنها با حدود 5/1 درصد از سهم ابزارها نشان می‌دهد که شاخص اثربخشی پایا نه‌های خود را به بیش از 10 افزایش داده است و حکایت از استراتژیک بودن انتخاب پایا نه‌ها دارد.

در بخش پایا نه‌های موبایلی نیز شرکت بیش از 90 درصد از پایا نه‌ها را در حال حاضر در اختیار دارد. علاوه بر این، شرکت به‌پرداخت ملت توانسته است سهم این پایا نه‌ها را از حدود 93 درصد در فروردین به بیش از 95 درصد در بهمن ماه افزایش دهد. سهم قابل توجه پایا نه‌های موبایلی در مقابل سهم کم شرکت از تعداد تراکنش‌های موبایلی در ابتدای سال نشان‌دهنده آن است که شرکت پایا نه‌های خود را به حالت فعال قرار نداده است؛ اما از مردادماه این شرکت آغاز به فعال‌سازی پایا نه‌ها کرد و فقط در مدت سه ماه یک‌پنجم کل تراکنش‌های موبایلی کشور را در اختیار گرفت.

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات در شرکت به‌پرداخت از جمله اولویت‌های شرکت محسوب می‌شود و کاهش جزئی سهم شرکت از پایا نه‌های فروشگاهی تنها با هدف حفظ کیفیت خدمات پرداخت صورت گرفت و در بخش‌هایی که پایا نه‌ها عملکرد مناسبی نداشتند، حذف شد. این شرکت از نظر خطای پذیرندگی توانست رکورد 2 ساله خود را بشکند و در بهمن ماه سال جاری سهم خطای پذیرندگی را به 029/0 درصد کاهش دهد و رکورد جدیدی در تاریخچه خود ثبت کند. با این کاهش، شرکت به‌پرداخت ملت از نظر خطای پذیرندگی از پله پنجم در دی ماه به پلة سوم در بهمن ماه صعود کرد.

شاخص اثربخشی شرکت به‌پرداخت ملت در بین 12 شرکت پرداخت، بیشترین میزان را داشت و این شرکت سردمدار بالاترین شاخص اثربخشی پایا نه‌ها با اختلاف قابل توجه با سایر شرکت‌ها در کشور است. علاوه بر این، شرکت به‌پرداخت توانست طی 9 ماه گذشته شاخص اثربخشی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد و در بخش پایا نه‌های فعال از حدود 74/1 به نزدیک 8/1 افزایش دهد. از نظر شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی تراکنش‌دار، این شرکت توانست پنج ماه متوالی رشد مثبت را در شاخص اثربخشی در کارنامه خود ثبت کند.

روند آمار مطلق تراکنش‌ها و پایا نه‌ها

در کنار سهم شرکت از تراکنش‌ها، روند مطلق تراکنش‌ها نیز اهمیت دارد. طی 11 ماه گذشته شرکت به‌پرداخت ملت توانست تعداد کل تراکنش‌های خود را از حدود 400 میلیون تراکنش در فروردین به 530 میلیون تراکنش در بهمن ماه افزایش دهد. تعداد تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی شرکت نیز طی ماه‌های پاییز و زمستان افزایش یافت و عامل اصلی افزایش کل تراکنش‌های شرکت به این عدد است. علاوه بر این، تعداد تراکنش‌های پایا نه فروشگاهی شرکت در بهمن ماه، رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به ماه‌های گذشته داشت.

مبلغ تراکنش‌های شرکت با الگوی کمی متفاوت در این دوره افزایش بسیار چشمگیرتری را نسبت به تعداد تراکنش‌ها تجربه کرد. طی 11 ماه گذشته مجموع مبلغ تراکنش‌های شرکت از هر سه پایا نه کارتخوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی از حدود 460 هزار میلیارد ریال به 800 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده افزایش نزدیک به 2 برابری مبلغ تراکنش‌هاست. علاوه بر این، سهم پایا نه‌های اینترنتی از مبلغ تراکنش‌ها در مقابل پایا نه‌های موبایلی به مراتب بیشتر است که نشان‌دهنده بالا بودن سرانه مبلغ تراکنش این پایا نه‌هاست. این شرکت توانست در بهمن ماه با افزایش قابل ملاحظه 110 هزار میلیارد ریال در تراکنش‌ها، رکورد سال 98 را بشکند.

بررسی تعداد پایا نه‌های شرکت به‌پرداخت ملت حاکی از آن است که این شرکت در بهمن ماه مجموعاً 2 میلیون و 350 پایا نه اعم از کارتخوان فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی در اختیار داشته است. تعداد پایا نه‌های فروشگاهی این شرکت در خردادماه 98 از مرز یک میلیون پایا نه عبور کرد. این شرکت توانست پایا نه‌های اینترنتی خود را از حدود 11 هزار به 15 هزار پایا نه در 11 ماه گذشته افزایش دهد. تعداد پایا نه‌های موبایلی شرکت که به طور قابل توجهی بالا و حتی بالاتر از تعداد پایا نه‌های فروشگاهی شرکت است، بخش اعظم پایا نه‌ها را تشکل داده است. طی 11 ماه گذشته این شرکت تعداد پایا نه‌های موبایلی خود را نیز 141 هزار مورد افزایش داد.

آینده شرکت

در سال 98 با وجود بحران‌های سخت و استخوان‌شکن مالی، شرکت به‌پرداخت ملت توانست طی سه سال گذشته بهترین عملکرد را نشان و روند سهم خود از صنعت پرداخت را افزایش دهد. این شرکت توانست با تمرکز بر تراکنش‌های موبایلی، بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها را به دست آورد و تنها در طی سه ماه از انتهای جدول به سومین شرکت بزرگ پرداخت موبایلی تبدیل شود. عزم شرکت در افزایش سهم خود از صنعت پرداخت در حالی است که این شرکت برای توسعه کیف پول الکترونیک و کاهش استفاده از پول نقد در سال 99 گام‌هایی اساسی بردارد و به نظر می‌رسد افزایش تمرکز شرکت بر پایا نه‌های اینترنتی و موبایلی نیز در همین راستاست.

 

ماهنامه بانکداری آینده

احسان خدیو؛ تحلیلگر آماری

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما