ضربان بانک ها در مانده تغییرات تسهیلات و سپرده های سال97/ نبض کاذب - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

ضربان بانک ها در مانده تغییرات تسهیلات و سپرده های سال97/ نبض کاذب

میزان مانده تسهیلات اعطایی اغلب بانک ها در پایان سال 97 نسبت به پایان سال 96 با افزایش همراه شده است. این موضوع از جنبه اقتصاد کلان به معنی تزریق بیشتر نقدینگی از سوی بانک ها به جامعه است. از دید بانکداری نیز این موضوع فرصت مناسبی محسوب می شود تا با مدیریت بتواند با تعیین نرخ مناسب برای تسهیلات و سپرده ها و ایجاد شکاف مثبت میان این دو نرخ، سود بیشتری عاید بانک نماید.بانک هایی که سپرده ها و تسهیلات آنها به لحاظ مانده، تاریخ سررسید و نرخ سالانه، تفاوت چندانی با هم ندارد. این دسته از بانک ها دارای وضعیت با ثبات بوده و می توان عملیات آنها را کم ریسک تلقی کرد.بانک هایی که سپرده ها و تسهیلات آنها به لحاظ یک از فاکتورهای مانده، تاریخ سررسید و نرخ سالانه، یا یکدیگر تفاوت فاحش دارند در صورت عدم اصلاح می باید منتظر به صدا در آمدن زنگ ورشکستگی خود باشند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، بر اساس تعاریف رایج وظیفه اصلی بانک ها تجهیز منابع و تخصیص آن ها به فرصت های مناسب سرمایه گذاری است. در ایران نیز صنعت بانکداری به همین پایه استوار است، به این معنا که فعالیت اصلی بانک جمع آوری منابع و وجوه از سپرده گذاران جمع آوری کرده و آن را در قالب عقود مختلف به تسهیلات گیرندگان اعطا می کنند. لذا می توان توقع داشت که بخش عمده ای از دارایی های شرکت به تسهیلات اعطایی و بخش عمده ای از بدهی های شرکت به منابع سپرده شده از سوی سپرده گذاران تعلق داشته باشد.

با این حال می توان گفت تغییرات در مانده تسهیلات اعطا شده و ویژگی های آن از قبیل نرخ سود، سرسید و میزان تسهیلات معوق و همچنین تغییرات در مانده سپرده گذاران و ویژگی های آن از قبیل نوع سپرده بسیار برای بانک ها اهمیت داشته و عملکرد بانک ها در این حوزه می تواند در سطح کلان اقتصاد نیز تاثیرگذار است. این گزارش بر آن است تا مانده تسهیلات و سپرده های بانک ها و تغییرات و ویژگی های بانک ها را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل عدم دسترسی به صورت های مالی سال 97 تمامی بانک ها، به بررسی صورت های مالی بانک های بورسی و فرابورسی منتشر شده در سایت کدال بورس بسنده شده است.

تفاوت عمده میان مانده تسهیلات اعطایی و مانده سپرده های پذیرفته شده از سوی یک بانک نشان دهنده عدم تعادل و ناهمگونی میان دارایی ها و بدهی های یک بانک می باشد. فزونی سپرده ها نشان دهنده این است که بانک بخشی از این سپرده ها را به کارهای دیگری غیر از اعطای تسهیلات اختصاص داده است. در خوشبینانه ترین حالت، بسیاری از بانک بخشی از سپرده های خود را به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و یا سپرده گذاری در سایر بانک ها اختصاص می دهند که این موضوع هرچند با وظایف تخصیص منابع بانک منافاتی ندارد اما نظام بانکی را به سمت بنگاه داری و سهامداری سوق می دهد. در سوی مقابل نیز فزونی قابل توجه تسهیلات اعطایی به مانده سپردها نشان می دهد که بانک از محل منابع داخلی خود اقدام به اعطای تسهیلات کرده که این موضوع ریسک نکول را در پی داشته و باعث افزایش ریسک برای سهامداران بانک می گردد. هر چند هیچ یک از بانک های مورد بررسی با چنین شرایطی مواجه نیستند.

بررسی تغییرات در مانده و ویژگی های تسهیلات بانک ها در پایا ن سال 97

بررسی ها نشان می دهد میزان مانده تسهیلات اعطایی اغلب بانک ها در پایا ن سال 97 نسبت به پایا ن سال 96 با افزایش همراه شده است. این موضوع از جنبه اقتصاد کلان به معنی تزریق بیشتر نقدینگی از سوی بانک ها به جامعه است. از دید بانکداری نیز این موضوع فرصت مناسبی محسوب می شود تا با مدیریت بتواند با تعیین نرخ مناسب برای تسهیلات و سپرده ها و ایجاد شکاف مثبت میان این دو نرخ، سود بیشتری عاید بانک نماید.

سهم تسهیلات اعطا شده به کل دارایی ها نیز یکی از فاکتورهای مهم در عملکرد هر بانکی است. بررسی ها نشان می دهد بین 30 تا 70 درصد از کل دارایی های بانک ها ( به جز بانک ایران زمین) به تسهیلات اعطایی به مشتریان اختصاص دارد. در این بین غیر از بانک ملت سهم ناچیزی از تسهیلات خود را به دولت و نهادهای دولتی اعطا کرده اند و دریافت کنندگان تسهیلات اشخاص غیر دولتی بوده اند.

علاوه بر تفکیک تسهیلات به دو دسته دولتی و غیردولتی، مانده بانک ها به لحاظ وصول به چهار دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تقسیم می شوند. بر اساس استانداردها تسهیلاتی که حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت آن گذشته باشد، در دسته دارایی های جاری قرار می گیرند. تسهیلاتی که بین 2 تا 6 ماه طبقه سررسید گذشته، 6 تا 18 ماه معوق و بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد در زمره دارایی های مشکوک الوصول دسته بندی می شوند. بررسی ها نشان می دهد به غیر از چند بانک معدود سایر بانک ها بیش از 80 درصد از دارای های خود را در دسته جاری طبقه بندی کرده اند. به عبارت دیگر بیش از 80 درصد از تسهیلات این بانک ها حداکثر دو ماه از تاریخ سررسیدشان گذشته است.


طبقه بندی دیگری که مشابه طبقه بندی پیشین است، دسته بندی تسهیلات بر اساس تاریخ سررسید است. بررسی ها نشان می دهد هر چه سررسید تسهیلات اعطا شده طولانی تر باشد، ریسک نکول آن بیشتر خواهد بود.


پارامتر دیگری که تسهیلات اعطایی بر اساس آن تقسیم بندی می شوند و اهمیت آن از سایر دسته بندی ها بیشتر است، تفکیک تسهیلات بر اساس نرخ سود است. در صورت های مالی بانک ها تسهیلات بر اساس نرخ سود به شش دسته تقسیم می شوند. نکته جالب آن که پراکندگی بانک ها در این نوع دسته بندی زیاد بوده و از این حیث بانک های مورد بررسی تفاوت های زیادی با هم دارند.

بررسی تغییرات در مانده و ویژگی های سپرده های بانک ها در پایا ن سال 97

بر اساس بررسی ها مانده سپرده مشتریان نزد اغلب بانک ها در پایا ن سال 97 نسبت به پایا ن سال 96 رشد داشته است. این موضوع نشان می دهد بخشی از نقدینگی لجام گسیخته ای که در نیمه نخست سال 97 موجبات التهاب در بازارهای مختلف و تورم لجام گسیخته را فراهم کرده بود، در قالب سپرده به بازار پول وارد شده است. از دید بانکداری نیز، افزایش میزان سپرده ها منابع بیشتری در اختیار بانک ها قرار می دهد که این موضوع می تواند با یک مدیریت صحیح در فرصت های وام دهی و سرمایه گذاری مناسب اختصاص یافته و موجبات سودآوری برای بانک را فراهم آورد.

سپرده ها به طور معمول در ترازنامه بانک ها در بخش بدهی ها منعکس می شوند. بررسی ها نشان می دهد بین 50 درصد تا 95 درصد از کل بدهی بانک از محل سپرده های مشتریان بوده است. سهم سپرده از کل بدهی های بانک به صورت محض نمی تواند نشانه ای بر قوت یا ضعف عملکرد بانک باشد. از یک سو بالا بودن این نسبت نشان از اتکای بالای بانک به سپرده هاست که در صورت عدم مدیریت صحیح تبعات زیان باری برای بانک به همراه خواهد داشت. همچنین ممکن است در مواقع حساس بانک در تامین نقدینگی برای بازپرداخت سپرده گذاران با مشکلات عدیده ای مواجه شود. در سوی مقابل بالا بودن این سهم سپرده از کل بدهی ها به نوعی تامین مالی بانک محسوب شده و در صورت مدیریت صحیح امکان کسب سود با استفاده از منابع مشتریان را برای بانک راهم می سازد.

 نحوه انعکاس میزان سپرده ها در صورت های مالی بانک ها، آن گونه که شایسته است، امکان بررسی آن ها را فراهم نمی آورد. به طور معمول بانک ها، سپرده های خود را به چهار دسته دیداری، پس انداز، مدت دار و سایر سپرده ها دسته بندی می کنند که در میان تمامی بانک ها سهم سپرده های مدت دار از انواع دیگر سپرده ها بیشتر است.

بررسی وضعیت هر یک از بانک ها از حیث وضعیت تسهیلات اعطایی و سپرده ها در پایا ن سال 97

تجارت: سهم بالای مطالبات این بانک از دولت باعث شده مانده ریالی سپرده های دریافتی با مانده ریالی تسهیلات اعطایی در این بانک به شکل چشم گیری تفاوت داشته باشد، به گونه ای که در پایا ن سال 97 میزان مانده سپرده های دریافتی این بانک حدود 48 درصد از مانده تسهیلات اعطا شده بیشتر بوده که این موضوع لطمات جدی به سودآوری بانک وارد کرده است. بر اساس بررسی ها سهم مانده تسهیلات با نرخ کمتر از 12 درصد، در بانک تجارت نسبت به دیگر بانک های بزرگ و خصولتی بسیار کمتر است که این مضوع موجب بهبود عملکرد بانک در سال بعد خواهد شد. همچنین حدود 9 درصد از مانده تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک مربوط می شود که نسبت به سایر بانک ها رقمی بالایی محسوب می شود.

دی: بانک دی از معدود بانک هایی است که مانده تسهیلات آن در پایا ن سال 97 نسبت به سال 96 کاهش یافته است. همچنین این بانک پس از بانک سرمایه بیشترین سهم از تسهیلات مشکوک الوصول و معوق را دارد. حدود نیمی از سپرده های بانک نیز به سپرده های کوتاه مدت اختصاص دارد. سهم اشخاص حقیقی از این تسهیلات نیز 60 درصد و سهم کارکنان از مانده تسهیلات نیم درصد است. در زمینه سپرده های این بانک نیز نکته با اهمیت آن است که بیش از نیمی از مانده سپرده ها در پایا ن سال 97 به سپرده های کوتاه مدت اختصاص داشته است.

صادرات: بانک صادرات هم به لحاظ مانده تسهیلات هم به لحاظ مانده سپرده، پس از بانک ملت ، رتبه دوم را در میان بانک های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. میزان بالای مطالبات بانک از دولت، باعث شده در این بانک نیز همچون بانک تجارت، میزان سپرده ها به صورت چشمگیری نسبت تسهیلات اعطا شده فزونی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد، حدود 10 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک به کارکنان می باشد، که این سهم نسبت به سهم وام هایی اعطایی دیگر بانک ها بیشتر است. در بخش سپرده ها نیز حدودی نیمی از سپرده ها در قالب سررسیدهای کوتاه مدت هستند و بیش از 95 درصد از کل مانده سپرده ها در سال 98 سررسید می شوند. حدود نیمی از این سپرده ها نرخ سود بین 13 تا 16 درصد دارند.

انصار: برخلاف بسیاری از بانک ها، بخش عمده ای از تسهیلات اعطایی بانک انصار به اشخاص حقیقی اعطا شده است. تقسیم بندی مدیریت شده و منطقی سرسید تسهیلات یکی از ویژگی های بانک انصار است، به گونه ای که سررسید تسهیلات در این بانک به صورت مساوی در سال جاری و سه سال پس از آن تقسیم شده است. نکته جالب آن که نظم موجود در سرسید تسهیلات در سررسید سپرده ها نیز دیده می شود. به گونه ای که بر خلاف سایر بانک ها که بخش عمده سپرده هایشان در سال 98 سررسید می شود، در بانک انصار زمان سررسید سپرده های عمده سال های 98 و 99 است. حدود نیمی از سپرده های دریافتی بانک نیز سررسیدهای بین 13 تا 16 درصد دارند.

ملت: رتبه نخست هم به لحاظ مانده تسهیلات و هم به لحاظ مانده سپرده در میان بانک های مورد بررسی از آن بانک ملت است. بررسی ها نشان می دهد که حدود دوسوم از دارایی های این بانک به اعطای تسهیلات اختصاص یافته که حدود نیمی از آن تسهیلات به اشخاص دولتی است. این موضوع باعث شده، بانک ملت بیشترین سهم اعطای تسهیلات به اشخاص دولتی را در میان بانک های مورد بررسی داشته باشد. همچنین بیش از نیمی از مانده تسهیلات این بانک نرخی کمتر از 12 درصد دارند که این موضوع در بین بانک های مورد بررسی بیشترین سهم است. نزدیک به نیمی از تسهیلات اعطا شده از سوی بانک ملت تسهیلات ارزی است که عمدتاً به اشخاص دولتی داده شده و نرخ سود آن عمدتاً زیر 12 درصد بوده و تاریخ سررسید آن بعد از سال 99 است. بخش عمده ای از این وام ها به عاملیت از صندوق انرژی و صندوق توسعه ملی بوده است. در بخش سپرده ها نیز بخش عمده سپرده ها کوتاه مدت بود و نرخ سود کمتر از 10 درصد داشته است.

پارسیان: بیشترین میزان سپرده دریافتی در میان بانک های خصوصی (نه خصولتی) به این بانک اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد حدود 90 درصد از تسهیلات اعطایی این بانک به مشتریان حقوقی، حدود نیم درصد به کارکنان و تنها حدود 9 درصد به مشتریان حقیقی اختصاص یافته است. همچنین حدود 40 درصد از تسهیلات اعطا شده از سوی این بانک تسهیلات ارزی بوده که نیمی از آن، از محل منابع داخلی بانک و بقیه به عاملیت از صندوق توسعه ملی بوده است. در حوزه سپرده ها نیز حدود 55 درصد از مانده کل سپرده ها سررسید یکساله دارند که نرخ سود پرداختی به آن ها بین 15 تا 20 درصد است.
ایران زمین: تنها حدود 12 درصد از سپرده های پذیرفته شده از سوی بانک به اعطای تسهیلات اختصاص یافته که این موضوع عدم تعادل چشمگیری در تراز بانک به وجود آورده است. این موضوع باعث شده کمتر از دو درصد از کل دارایی های بانک به ارائه تسهیلات تخصیص یافته و بخش عمده ای از دارایی های بانک به املاک و مستغلات (عمدتاً وثائق تسهیلات نکول شده) اختصاص پیدا کند. نکته قابل توجه دیگر آن که بیش از 13 درصد از مانده  کل تسهیلات، مربوط به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک است. در بخش سپرده ها نیز بیش از 90 درصد از مانده وام ها نرخی بین 19 تا 22 درصد دارند و سررسید بخش عمده ای از آن ها سال 98 است.

اقتصادنوین: بانک اقتصاد نوین با سهم 45 درصد، پس از بانک سرمایه بیشترین وزن را به تسهیلات با نرخ بالای 24 درصد اختصاص داده است. این بانک حدود 75 درصد از تسهیلات خود را به مشتریان حقوقی اعطا کرده وسهم کارکنان نیز از مانده تسهیلات حدود 1.5 درصد است. این در حالی است که در مانده سپرده ها، سهم مشتریان حقوقی تنها حدود یک سوم از کل سپرده های مدت دار است. حدود 60 درصد از سپرده های بانک در سال 98 سررسید می شوند و حدود 77 درصد آن ها نرخ سود کمتر از 16 درصد دارند.

پاسارگاد: بیشترین مانده تسهیلات در میان بانک های خصوصی به این بانک اختصاص دارد. همچنین حدود 97 درصد از تسهیلات اعطایی بانک به مشتریان در طبقه جاری قرار دارد، که این موضوع نشان می دهد این بانک کمترین ریسک را در میان بانک ها تحمل می کند. سهم تسهیلات اعطایی به کارکنان در این بانک نیز تنها حدود یک درصد است. حدود 25 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک، تسهیلات ارزی بوده است. اختصاص حدود یک سوم از سپرده های بانک به سپرده های کوتاه مدت نیز از نکات مهم در بخش سپرده های بانک است.

سامان: مانده ریالی تسهیلات اعطایی این بانک در پایا ن سال 97 تنها حدود 47 درصد از کل مانده سپرده های دریافتی این بانک بوده این موضوع عدم تعادل در تراز نامه بانک را نشان می دهد. بانک سامان نیز حدود 73 درصد از مانده تسهیلات خود را به اشخاص حقوقی اختصاصی داده و 2 درصد دیگر از آن را نیز به کارکنان اعطا کرده است. در سوی مقابل 70 درصد از مانده سپرده ها به سپرده های اشخاص حقیقی اختصاص دارد. بخش عمده سپرده های بانک در سال 98 سررسید می شوند و میانگین سود 77 درصد از این سپرده ها بین 16 تا 22 درصد است.

گردشگری: بانک گردشگری نیز تنها 44 درصد از سپرده های دریافتی از مشتریان را به امر اعطای تسهیلات اختصاص داده است. این بانک همچنین حدود 95 درصد از مانده تسهیلات خود را به اشخاص حقوقی و حدود یک درصد را نیز به کارکنان بانک تخصیص داده است. حدود 54 درصد از کل تسهیلات نیز به شرکت های گروه اعطا شده که نرخ سود آن 18 درصد بوده است. نکته جالب دیگر آن که مانده تسهیلات ارزی بانک گردشگری در پایا ن سال 97، صفر بوده است. در سوی مقابل، این بانک حدود 71 درصد از سپرده های خود را از سوی اشخاص حقیقی تامین کرده که حدود 60 درصد از کل این سپرده دارای سررسید یک ساله بوده و تنها 25 درصد از آن به سپرده های کوتاه مدت اختصاص داشته است.

کارآفرین: حدود 87 درصد تسهیلات اعطایی این بانک در بازه بین 18 تا 21 درصد بوده است که بیشترین سهم در میان بانک ها را دارد. حدود یک درصد از مانده تسهیلات این بانک نیز به کارکنان اختصاص یافته  در سبد بانک بسیار ناچیز است.
 شایان ذکر است حدود دوسوم از مانده سپرده های بانک با نرخ 19 تا 22 بوده و در سال 98 سررسید می شوند. حدود یک سوم از سپرده های شرکت سپرده های کوتاه مدت است.

سینا: بیشترین سهم میزان تسهیلات اعطا شده نسبت به کل دارایی ها با حدود 70 درصد در میان بانک های مورد بررسی به این بانک اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد حدود 60 درصد از تسهیلات ارائه شده از سوی این بانک، به اشخاص حقوقی می باشد. حدود 2.5 درصد از مانده کل تسهیلات نیز به کارکنان مربوط می شود. نکته جالب توجه آن که حدود 16 درصد از کل وام ها نیز به شرکت های هم گروه بانک ( زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان) پرداخت شده که سود این تسهیلات عموماً 18 درصد بوده است. در بخش سپرده ها نیز حدود 60 درصد از مانده  سپرده ها  نرخ سودی بین 16 تا 19 درصد دارند و بیش از 95 درصد آن ها در سال 98 سررسید می شوند. شایان ذکر است بیش از 80 درصد از مانده سپرده های بانک به اشخاص حقیقی تعلق دارد.

پست بانک: بررسی سررسید تسهیلات اعطایی این بانک نشان می دهد سهم پست بانک در اعطای تسهیلات بلند مدت از سایر بانک ها بیشتر بوده است. به گونه ای که حدود 25 درصد از تسهیلات بانک سررسید سال 1400 و بعد از آن دارند. در بخش سپرده ها نیز بخش عمده سپرده ها به سپرده های دیداری و سایر سپرده ها اختصاص یافته است و سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در این بانک نسبت به تمامی بانک های مورد بررسی کمتر است. حدود 99 درصد از مانده سپرده های بانک در حال حاضر سودی بین 13 تا 16 درصد دارند.

خاورمیانه: بیش از 84 درصد از مانده تسهیلات اعطایی این بانک در سال 98 سررسید می شود،که این موضوع باعث شده بانک خاورمیانه نقد شونده ترین تسهیلات را در میان سایر بانک ها داشته باشد. حدود 45 درصد از کل تسهیلات اعطایی این بانک نیز تسهیلات ارزی است که حدود 90 درصد از آن به عاملیت از صندوق توسعه ارزی پرداخت شده است. اختصاص حدود 95 درصد از تسهیلات و سپرده ها به مشتریان حقوقی دیگر نکته عمده در عملکرد بانک خاومیانه است.

سرمایه: نامطلوب ترین وضعیت سپرده ها و تسهیلات در بین بانک های مورد بررسی به بانک سرمایه مربوط می شود. این بانک نیز تنها حدود 43 درصد از مانده سپرد های خود را صرف اعطای تسهیلات به مشتریان نموده است. همچنین بانک سرمایه تنها بانک در میان بانک های مورد بررسی است که هم مانده تسهیلات و هم مانده سپرده های آن در پایا ن سال 97 نسبت به سال 96 با کاهش مواجه شده است. آمارها نشان می دهد که حدود 85 درصد از مانده تسهیلات این بانک مشکوک الوصل است. نکته قابل توجه آن که بانک سرمایه هیچ مقدار از سپرده های مشکوک الوصول خود را در پایا ن سال 96 را در سال 97 به عنوان مطالبات سوخت شده، تلقی نکرده است. در حوزه سپرده ها، حدود 45 درصد از کل مانده سپرده ها نرخ سود بین 13 تا 16 درصد داشته و حدود 60 درصد از آن ها در سال جاری سررسید می شوند که در صورت عدم تمدید دوره این سپرده از سوی مشتریان، بانک سرمایه با مشکل نقدینگی شدید مواجه خواهد شد.

موسسه ملل: وجود تفاوت هایی در گزارش دهی این موسسه باعث شده تا اطلاعات چندانی از ویژگی های مانده تسهیلات اعطا شده و مانده سپرده های آن در پایا ن سال 97 موجود نباشد. اما آمارهای اولیه نشان می دهد موسسه ملل در کنار بانک ملت تنها گزینه در میان بانک های مورد بررسی هستند که مانده تسهیلات آنها در مانه سپرده هایشان در پایا ن سال 97 بیشتر بوده است. نکته حائز اهمیت در میان اطلاعات منعکس شده، عدم وجود تسهیلات ارزی و سهم حدود 13 درصدی شرکت های گروه از مانده تسهیلات می باشد. در بخش سپرده ها نیز اطلاعات موجود نشان می دهد، بیش از 90 درصد از مانده  سپرده ها به اشخاص حقیقی تعلق دارد و بیش از 94 درصد سپرده ها سررسید یک ساله دارند.

عدم انتشار یادداشت های توضیحی در پیوست صورت های مالی بانک های مهر اقتصاد و حکمت نیز باعث شده دسترسی به جزئیات مانده تسهیلات و سپرده های این دو بانک را غیرممکن ساخته است.

با بررسی مطالب فوق می توان وضعیت بانک ها به لحاظ مانده تسهیلات و سپرده ها و طبقه بندی آن ها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته نخست بانک هایی که سپرده ها و تسهیلات آنها به لحاظ مانده، تاریخ سررسید و نرخ سالانه، تفاوت چندانی با هم ندارد. این دسته از بانک ها دارای وضعیت با ثبات بوده می توان عملیات آنها را کم ریسک تلقی کرد. دسته دوم بانک هایی که سپرده ها و تسهیلات آنها به لحاظ یکی از فاکتور های مانده، تاریخ سررسید و نرخ سالانه، با یکدیگر تفاوت فاحش دارند. این تفاوت ها می تواند منشا درون بانکی یا بیرون بانکی داشته باشد. سهم بالای مطالبات از دولت، اختصاص سهم زیادی از دارایی ها به بنگاه داری، اعطای تسهیلات دستوری و با وثایق نه چندان معتبر، سوء مدیریت و ... از جمله دلایل این عدم تعادل به شمار این می روند. با این همه، این بانک ها در شرایط پایداری قرار ندارند و در صورتی که هر چه سریع تر وضعیت تسهیلات و سپرده های آن بهبود نیابد زنگ ورشکستگی برای آنها به صدا در خواهد آمد.

 


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی