ويژگيهاي تيپ بدني واتا در ایورودا چیست؟ - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

ويژگيهاي تيپ بدني واتا در ایورودا چیست؟

تم بنيادي نوع واتا، دگرگوني پذيري است.واتاها افرادي هستند كه حالات آنان را نمي توان پيش بيني كردوبه مراتب كمتراز پيتاهاوكافاها ،نمونه اي كليشه اي هستند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تم بنيادي نوعواتا، دگرگوني پذيري است.واتاها افرادي هستند كه حالات آنان را نمي توان پيش بينيكردوبه مراتب كمتراز پيتاهاوكافاها ،نمونه اي كليشه اي هستند.
قابليت تنوعآنان ازنظر قامت وشكل وحالات واعمال خودعلامت مشخصه آنان است.انرژي نوع واتا بهصورت انفجاري نمايان شده وناپايداراست.
خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی