مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

علت رسوایی اوبر چه بود؟

کارکنان رویترز پیش از سال 2017 شروع خبری بدی داشتند. اما درست در نیمه اول سال 2017، با افشاگری، اوبر که شرکتی 69 میلیارد دلاری فعال در حوزه تاکسی رانی…