مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

نوآوری دوبی در فین تک

مرکز خدمات مالی دبی، اداره کننده مالی مستقل مرکز مالی بین المللی دبی، نوعی گواهینامه محدود برای ترویج فناوری نو آورانه مالی، با عنوان مجوز تست نوآوری…