مرور رده

خدمات بانکی

ثروت بالقوه

بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط یاSME‌ها که در دنیا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به عنوان موتورهای رشد محسوب می‌شوند، در ایران همیشه مورد بیمهری…

امید ساز

در سطح جهان، همه به خوبی از نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) برای دسترسی به منابع مالی جدید اطلاع دارند. به نظر می‌رسد که استقراض‌گیرندگان در همه جا…

پنج مانع بزرگ بازآفرینی شعب

انگیزه‌های ایجاد تغییر و تحول در شعب بانکی بر همه روشن است – مواردی مثل بانکداری دیجیتال، تقاضاهای جدید مشتریان، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و غیره– اما…

چکاوک

چک به همراه وجوه نقد و پرداخت الکترونیکی، اضلاع ابزارهای پرداخت پول در کشور می‌باشد. امکان صدور چک به مبلغ دلخواه، سهولت حمل و نقل و ضمانتی برای…

تابا

سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی سامانه‌ای است که به نگهداری اوراق بهاداری که ویژگی‌های تعیین شده توسط بانک‌مرکزی را دارا باشند، اقدام می‌کند.

ساتنا

در این سامانه مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس‌انداز و مدت‌دار) می‌باشند، می‌توانند نسبت به انتقال وجه (مبالغ بیش از یکصد و پنجاه…

سحاب

سحاب سامانه انتقال وجه کارتی با استفاده از امکانات مرکز شتاب است و به مشتریان بانک امکان می‌دهد با کارت خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز شتاب…