مرور رده

بانک و بیمه

تصویب سه اوراق جدید در بورس

ایبنا - دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب سه نوع اوراق جدید (مشارکت رهنی، اجاره و استصناع) توسط این کمیته برای استفاده در بورس…