مرور رده

اینشورتک

خدمات فرابوم برای صنعت بیمه

اگرچه امروزه بیمه‌گران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مزیت رقابتی‌شان در بازار پرشتاب و رقابتی بیمه تنها در گرو استفاده از فناوری‌های دیجیتال است اما…