رشد ۸۱ درصدی درآمد بیمه نامه در بیمه دانا

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مجموع خسارت پرداختی اعلام شده از سوی این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی رقمی حدود 2.310 میلیارد تومان بوده که 1.506 میلیارد تومان آن در اردیبهشت ماه پرداخت شده است. مقایسه مجمو رقم خسارت پرداخت شده با مقطع مشابه قبل نیز گویای رشد 234 درصدی آن می باشد. رشته درمان سهم عمده (37 درصد) حق بیمه دریافتی و 59 درصد خسارت پرداختی را در بازه زمانی مورد بررسی از آن خود کرده است.

بیمه دانابیمه نامهصدور بیمه نامه
نظرات (0)
افزودن نظر