ابر مالی هوشمند/ فصل جدیدی از خدمت در اکوسیستم مالی کشور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت خدمات انفورماتیک مقوله «اکوسیستم باز » را نزدیک به یک دهه است که دنبال می کند. اخیراً در یک مشارکت با شرکت ابردراک، در نظر دارند در عرصه خدمات ابری، «ابر مالی هوشمند » را متناسب با مختصات اکوسیستم مالی کشور با تأکید بر بانک، پرداخت و بیمه به عنوان یک مزیت نسبی به بازار عرضه کند.

شرکت ابردراک یکی از شرکت های نوگرا در میان ارائه کنندگان خدمات ابری است که توانسته با اتکا به توانایی های خود نگاه شرکت خدمات انفورماتیک را به خود جلب کند و زمینه مشارکت را فراهم آورد.

اینکه در قالب چه راهبردهایی در عرصه ارائه خدمات، بازاریابی و بازارسازی قصد دارد جایگاه خود را در بازار مالی گسترش دهد موضوع اصلی میزگرد پیش روست.

در این نشست، دکتر داود کریم زادگان؛ معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک؛ دکتر فرشاد خونجوش، رئیس هیئت مدیره شرکت ابردراک؛ علی برنجیان، مدیر طراحی و توسعه شبکه شرکت خدمات انفورماتیک و سینا سلطانی، مدیرعامل شرکت ابر دراک به عنوان اعضای میزگرد به بیان دیدگاه های خود پرداخته اند.

بخش هایی از این میزگرد را در این ویدیو مشاهده کنید.

ابر مالیابردراکرایانش ابریشرکت خدمات انفورماتیکنوآوری
نظرات (0)
افزودن نظر