کاهش ۱۳ درصدی تعداد و ۲۹ درصدی ارزش تراکنش ها در فروردین۱۴۰۰

بولتن اقتصادی شاپرک شماره 70 منتشر شد

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است، در فروردین ماه 1400 بالغ بر 2,818 میلیون تراکنش با ارزش 4,106 هزا ر میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اسفند ماه رشد منفی 12/76 درصدی در تعداد و منفی29/47 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین دریافت فایل مربوط به فروردین ماه 1400 منتشر شد.
بر اساس این گزارش، در فروردین ماه 1400 بالغ بر 2,818 میلیون تراکنش با ارزش 4,106 هزا ر میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اسفند ماه رشد منفی 12/76 درصدی در تعداد و منفی29/47 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا تراکنش های فروردین 1400 به نسبت ماه مشابه سال 1399 از نظر تعدادی 46/65درصد و از نظر ریالی 107/53درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

همانگونه که جدول بالا نشان می دهد، ارزش اسمی تراکنش های فروردین 1400 نسبت به ماه گذشته با رشد منفی29/47 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در فروردین 1400 رشد منفی31/32 درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظرگرفتن اثرات تورم می باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.


مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 107/53 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها که بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است 38/85 درصد میباشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی سال های 1399 و 1400 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده می باشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس این گزارش تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اسفند ماه رشد 0/61 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، افزایش 0/62 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در فروردین 1400 نسبت به اسفند ماه رشد 0/91 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 0/27 درصدی همراه بوده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  5  =  1