سهم ۳۴درصدی تاپ از بازار تراکنش های اینترنتی

بررسی عملکرد شرکت های پرداخت الکترونیک نشان می دهد؛

آمار های شاپرک نشان می دهد که در اردیبهشت ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 33.97درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی به عنوان ارائه دهنده خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی عملکرد شرکت های پرداخت الکترونیک در دریافت فایل حاکی از آن است، در اردیبهشت ماه 1400 شرکت پرداخت الکترونیک سامان همانند ماه گذشته، هم در تعداد و هم در ارزش ریالی تراکنش ها از سایر شرکت ها پیشی گرفته و به ترتیب با سهم تعدادی 20/09 درصد و سهم مبلغی 19/38 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. اختلاف هر یک از این سهم ها با شرکت به پرداخت ملت کمتر از یک درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش فروردین ماه سال گذشته حکایت از آن دارد که میزان نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی قابل توجه نبوده و جابجایی در سهم شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت مشاهده نشده است. اما هرچند نوسانات سهم مبلغی نیز ناچیز بوده اما در ترتیب دو شرکت آسان پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد تغییر اتفاق افتاده است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

در اردیبهشت ماه شرکت به پرداخت ملت همچنان با پوشش 20/25 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 33/97 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب می شود. شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 29/87 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته، رقم منفی 0/34 درصد بوده است. بالاترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی با 1/65 درصد کاهش، به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تعلق دارد. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی با 1/25 درصد افزایش، نسبت به سایر شرکت ها بالاترین تفاضل سهم را نشان داده است.

در این ماه همچنان شرکت به پرداخت ملت با پوشش 19/53 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر شرکت پرداخت الکترونیک سامان در اردیبهشت ماه با رقمی معادل 49/44 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 34/58 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با رقم منفی 0/45 درصد به شرکت پرداخت الکترونیک سامان تعلق دارد. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با 1/65 درصد کاهش سهم، بالاترین تفاضل را نشان میدهد. این شاخص در ابزار پذیرش اینترنتی با کاهش 2/54 درصدی در شرکت تجارت الکترونیک پارسیا ن مشاهده می شود.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پیشی گرفتن از شرکت به پرداخت ملت و با پوشش 20/18 درصد از بازار تراکنشهای خرید، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ همچنان شرکت آسان پرداخت پرشین با کسب 23/30 درصد از بازار تراکنش های فوق، بیشترین سهم را در اختیار دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 17/87 درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه می ددهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های خرید در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین ماه در شرکت به پرداخت ملت با کاهش 0/34 درصدی مشاهده میشود. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ کاهش 0/89 درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ها به خود اختصاص داده است. در تراکنش های مانده گیری نیز شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با رقم مثبت 0/22 درصد بیشترین اختلاف سهم تعدادی را کسب نموده است.

در اردیبهشت ماه شرکت پرداخت الکترونیک سامان همانند ماه پیشین با پوشش 19/53 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب میگردد. همچنین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سهم مبلغی 21/47 درصد همچنان بیشترین سهم مبلغی تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ را به خود اختصاص داد ه است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید در فروردین ماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0/51 درصد افزایش در شرکت پرداخت الکترونیک سداد گزارش شده است. این شاخص در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با کاهش چشمگیر 18/71 درصدی، در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مشاهده میشود. هر چند سهم تعدادی تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ این شرکت با رقمی برابر با 0/54 درصد افزایش مواجه شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  88  =  95