رشد منفی ۶درصدی تعداد و منفی ۴درصدی ارزش تراکنش ها در مردادماه

بولتن اقتصادی شاپرک شماره 74 منتشر شد

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است، در مردادماه بیش از 3160 میلیون تراکنش در این شبکه پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد منفی 6درصدی در تعداد و منفی 4درصدی در ارزش را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن اقتصادی شاپرک دریافت فایل مربوط به مردادماه1400 منتشر شد.

بررسی ها نشان می دهد، در مرداد ماه1400 بالغ بر 3,161 میلیون تراکنش با ارزش 5,369هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد منفی6/36 درصدی در تعداد و منفی4/23 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا تراکنش های مرداد1400 به نسبت ماه مشابه سال قبلاز نظر تعدادی 9/09درصدی و از نظر ریالی 12/58درصدی رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 12/58 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده منفی18/88 درصد میباشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی سال های 1399 و 1400 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده می باشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بررسی ها نشان می دهد، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به تیر ماه رشد 0/19 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، افزایش 0/02 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در مرداد1400 نسبت به تیر ماه رشد 0/88 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 0/60 درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

بر اساس این گزارش، کارتخوان فروشگاهی با سهم 90.17درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد 1400، 247 تراکنش میباشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش (17/31 واحدی ) منفی6/54 درصدی را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی میباشد. در مرداد ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش 6/88 درصدی از 128 تراکنش در تیر 1400 به 121 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 77 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با کاهش 3/53 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 20/80 واحد کاهش نسبت به تیر 1400 به 294 عدد در مرداد ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد1400 با افزایش 1/13 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 393/43 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با کاهش 0/16میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 7/85 میلیون ریال به ازای هر ابزار در مرداد ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با توجه به جدول بالا برابر با 486/62میلیون ریال می باشد که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 25/30میلیون ریال کاهش را تجربه نموده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  2  =  7